Milou raspbian

Install raspbian

create file ”ssh” in /boot

logon with pi:raspberry

copy openvpn-config, install openvpn

install java 8, for j4pi 1.2-snapshot

install tomcat7, tomcat7-admin

edit /et/default/tomcat7,

user:grp=root (for gpio access)

jdkdir

add tomcat user

edit /etc/init.d/tomcat7 to have POLICY_CACHE in CATALINA_TMPDIR

apt-get install ppp

  1. edit /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
  2. edit ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTR{bInterfaceNumber}=="00", ATTR{bInterfaceClass}=="08", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'", by changing '%b/%k'to '%k'.

NetworkManager to connect to gprs/apn

Protect your Raspberry PI SD card, use Read-Only filesystem

 

iptables-persistent

Så här fick jag göra i förrgår för att slippa få 20 mail/min från min syslog-server

/sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –set
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –update –seconds 300 –hitcount 4 -j DROP

apt-get install iptables-persistent

Dvs man får 3 försök, sen behöver man hålla sig lugn i 5 minuter innan man ens kan försöka igen, såvida man inte är på vårt nätverk, då får man får man logga in så ofta man vill.

Map google drive, gDrive

sudo add-apt-repository ppa:alessandro-strada/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-drive-ocamlfuse
google-drive-ocamlfuse
mkdir gdrive
google-drive-ocamlfuse gdrive
fusermount -u gdrive

X10 mini pro reset

Sätta svenskt tangentbord
> adb shell
# su
# mount | grep system
/dev/block/mtdblock0 on /system type yaffs2 (ro)
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock0 /system
# mount | grep system
/dev/block/mtdblock0 on /system type yaffs2 (rw)
# exit
> adb pull /system/usr/keyboard-config/keyprint.xml .
<script name=”latin” keylayout=”qwerty-se-fi”/>
> adb push keyprint.xml /system/usr/keyboard-config/
> adb shell
# su
# mount -o ro,remount /dev/block/mtdblock0 /system
# exit
> adb reboot
> adb shell
# cat /system/usr/keyboard-config/keyprint.xml

Kryssa ur ”Androids tangentbord”

Xming

Mest för att komma ihåg hur genvägen i windows kan se ut. Det brukar ta en stund att goggla fram varje gång jag ska göra en.

"C:Program FilesXmingXming.exe" :0 -clipboard -multiwindow -xkbmodel pc105 -xkblayout fi

Perl och CPAN

Har just installerat första CPAN-modulen på skorpan sedan ominstallationen av Ubuntu 12.04.1 LTS (precise) på SSD. Ett par google söknigar berättade olika delar om hur man gör. Så här gjorde jag till slut:

sudo apt-get install build-essential
env PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan
cpan> o conf make_install_make_command '/usr/bin/sudo /usr/bin/make'
cpan> o conf mbuild_install_build_command '/usr/bin/sudo ./Build'
cpan> o conf prerequisites_policy follow
cpan> o conf commit
cpan> install Net::DNS

Blocka reklamen med bryggan

Länge har jag satt min telefon i flygplansläge när Emelie ska smäcka ballonger efter att ha sett vart reklamen tog henne… Men jag har ju en ethernetbrygga innan ADSL modemet nu för tiden.

iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.86 -d  queuerlb-599065538.us-east-1.elb.amazonaws.com --dport 80 -j DROP
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.86 -d 173.194.0.0/255.255.0.0 --dport 80 -j DROP

är allt som behövs för att slippa reklamen (just nu…)

så här letar jag nya nätverk att blocka
tcpdump -s 1500 -i br0 host 192.168.1.86 | awk '$3 !~ "android-faa0327d6e7d23b5.lan" {print}'

Tyvärr verkar det vara samma siter som playbutiken finns på, för det går inte att uppdatera appar med dessa stängda.

Skapa nytt git repo

mkdir project.git
cd project.git
git init –bare
chgrp -R src .
chmod -R ug+w .
chmod +s .
# the hooks/ and info/ dirs are special since the control repository access
chgrp -R src hooks info config description
find -type d -exec chmod +s {} ;

vi config: bare = true
vi description

Sen kopierar jag ett annat projekt och ändar remote-repo inställningar innan push…

Eller pushar från ett lokalt repo:
git init
git add .
git commit
git remote add origin /var/cache/git/<repo>.git
git push --set-upstream origin master

echo till telnet

Jag glömmer jämt hur man får echo till att skriva till telnet. Det är nog något med <|> jag inte förstått, för annars borde jag ju kunna tänka ut detta varje gång jag behöver…

echo ”@CALLTommy~skorpans terminal” | telnet localhost 10629

Brandvägg med ethernetbrygga

Såg att en dator på mitt nätverk hade mer trafik ut på nätet än vad den borde ha. Medan jag letade efter orsaken stänge jag till lite:

iptables -F FORWARD
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.65/0 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP

Det visade sig vara Voddlers vnetd som nätverkar även när voddler servicen är avstängd…